Aktualności akcji

"Stop Zakłuciom"

O akcji Stop Zakłuciom
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych)

(Dz. U. z dnia 19 czerwca 2013 r.)
Zezwala się na wykorzystywanie (w tym kopiowanie) materiałów znajdujących się w bazie ISAP w sieci Internet, z zaznaczeniem źródła ich pochodzenia.

PDF


Rozporządzenie Ministra Zdrowia
Główny Inspektorat Sanitarny zakończył pracę nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
Projekt czeka na podpis ministra zdrowia oraz ministra pracy i polityki społecznej, co powinno nastąpić w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Przewiduje się 7-dniowy okres przejściowy na przygotowanie się jednostek leczniczych do stosowania przepisów rozporządzenia, licząc do dnia publikacji rozporządzenia w Dzienniku Ustaw. Publikacja nastąpi niezwłocznie pod podpisaniu przez obu ministrów.

Przedstawiamy Państwu projekt rozporządzenia z dnia 06.05.2013, które będzie implementować do prawa krajowego Dyrektywę 2010/32/UE w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej.

PDF


Wdrożenie przepisów Dyrektywy 32/2010 do prawa krajowego
Zbliża się 11 maja 2013 roku. Do tego dnia Państwa członkowskie Unii Europejskiej wprowadzają w życie przepisy ustawowe ,wykonawcze i administracyjne konieczne do wdrożenia Dyrektywy 32/2010 w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej zawartej między HOSPEEM a EPSU.

Mamy nadzieje , że nasza inicjatywa stworzenia serwisu STOP ZAKŁUCIOM wpisuje się w potrzebę tej chwili i tego wydarzenia jakim jest wejście w życie Dyrektywy 32/2010 .

Serwis STOP ZAKŁUCIOM pozwala Państwu na anonimowe podzielenie się swoim przypadkiem zranienia . Umożliwia przekazanie bezcennej wiedzy jaką jest doświadczenie własne. Umożliwia przypomnienie swoich emocji jakie towarzyszyły nam podczas zranienia ale też użyczenie nauki wynikającej z tego zdarzenia pozostałym pracownikom służb medycznych.

Możemy bowiem powtórzyć za Enniuszem (Quintus Ennius, 239 - 169 p.n.e.) - poetą uważanym za ojca literatury rzymskiej "Ten, kto życzliwie wskazuje drogę poszukującemu, jest jak człowiek, który drugiemu pozwala zapalić pochodnię od swojej: wszak jego własna pochodnia nie będzie przez to świecić mniej jasno"


Partnerzy i patroni serwisu
Zapraszamy do korzystania z zasobów serwisu STOP ZAKŁUCIOM , który będzie się rozrastał dzięki Państwa wiedzy, Państwa doświadczeniu i Państwa życzliwości.

Serwisowi patronują Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych, Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki , Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku oraz Stowarzyszenie "Prometeusze" i Fundacja Gwiazda Nadziei.

Wierzymy , że budując razem jesteśmy w stanie podnieść świadomość zagrożeń wynikających z ryzyka zranień, jak też zapewnić maksymalnie bezpieczne środowisko pracy poprzez wspólne tworzenie serwisu STOP ZAKŁUCIOM.

Corocznie w Europie dochodzi do ponad 1 miliona zakłuć igłami i innymi ostrymi narzędziami wśród pracowników opieki zdrowotnej. Aż 75 proc. zranień powstaje podczas czynności związanych z opieką nad pacjentem.

Około 80 proc. przypadkowo zakłutych osób nikomu tego nie zgłasza.