Strategie zapobiegawcze

Strategie zapobiegawcze
Rysunek 7,8,9: Strategie zapobiegawcze Strategie zapobiegania Skuteczne zapobieganie zakłuciom igłami (NSI) mające wyeliminować ryzyko ekspozycji na krew lub płyny ustrojowe (BBF) wymaga kompleksowego podejścia łączącego różne strategie i działania.4, 14, 32, 40

Należy opracować ogólny program szkoleń w zakresie uniwersalnych środków ostrożności oraz prawidłowego postępowania z ostrymi narzędziami. Program ten winien zająć się nie tylko kwestią bezpiecznego posługiwania się wydrążonymi igłami, ale także kwestią ich usuwania, wdrożeniem bezpiecznych technik pracy oraz raportowania o przypadkach NSI.14, 32

Jako przykład skutecznego obniżenia ilości zranień można podać, że stosowanie specjalnych pojemników na zużyte igły obniża ryzyko związane z ponownym zakładaniem osłonki ochronnej z 23% do zaledwie 5% (patrz rysunek 7).41

Doświadczenie pokazuje, że stałe rozwijanie strategii edukacyjnych, jako jedyny czynniki minimalizacji ryzyka, może okazać się niewystarczające w kontekście redukcji NSI.40, 42 Z tego powodu w celu zapobiegania NSI należy dodatkowo stosować produkty bezpieczne.32 Wdrożenie do stosowania produktów bezpiecznych w miejsce nie zabezpieczonych konwencjonalnych produktów może w znaczącym stopniu obniżyć poziom ryzyka NSI (patrz rysunek 8).3

Skuteczność produktów bezpiecznych różni się w zależności od rodzaju produktu oraz obszarów stosowania w placówkach ochrony zdrowia. Ostatnie badania zajmujące się kwestią częstości NSI, do jakich dochodzi w związku ze stosowaniem różnych produktów bezpiecznych, wykazało, że pasywne (w całości zautomatyzowane) produkty bezpieczne są bardziej skuteczne, niż produkty aktywne, które wymagają aktywowania mechanizmu zabezpieczającego przez użytkownika. W konsekwencji, w pewnych obszarach przenoszenie patogenów w przypadku zranień przezskórnych można prawie całkowicie wyeliminować (patrz rysunek 9). 43-45 Stosowanie produktów bezpiecznych daje redukcję NSI o od 22% do 100%. Niemniej jednak nadal dochodzi do przypadków NSI nawet w przypadku stosowania produktów bezpiecznych, a tłumaczyć to można następującymi czynnikami:
 • Nieodłączne ryzyko związane z pewnymi procedurami
 • Niewystarczające szkolenie
 • Niepełna aktywacja mechanizmów zabezpieczających
 • Niewłaściwe stosowanie produktów
Wdrożenie do stosowania bezpiecznych produktów to ważny element w zakresie zapobiegania NSI, którego znaczenia nie można nie docenić. Dodatkowe kroki, jak edukowanie i szkolenie zorientowane na prawidłowe postępowanie, są konieczne do uchronienia pracowników służby zdrowia przed NSI.43-45

Zapobieganie 1, 4
 • Ciągłe szkolenia w zakresie bezpiecznego stosowania i usuwania ostrych produktów
 • Obowiązkowe raportowanie o wszystkich przypadkach zranień i NSI
 • Stosowanie, o ile to możliwe, systemów bezigłowych
 • Stosowanie bezpiecznych produktów
 • Właściwy dostęp oraz właściwe stosowanie pojemników na ostre produkty
 • Natychmiastowe usuwanie zużytych ostrych produktów do właściwych pojemników
 • Regularne sprawdzanie i właściwe opróżnianie pojemników na zużyte ostre produkty
 • Zakaz ponownego zakładania osłonek ochronnych na igły
 • Eliminacja niepotrzebnych iniekcji